1. Home
  2. Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Voorwerp van de site en aanwijzing van de partijen 

 Deze website wordt uitgegeven door het bedrijf LCG International, SAS met een kapitaal van 10000€, ingeschreven in het register van koophandel ("registre du commerce et de sociétés”) van Nanterre, onder het nummer 53842261900014, en waarvan de hoofdzetel gelegen is op het adres 21 rue Gardenat Lapostol, 92150 Suresnes - France

Het intracommunautaire BTW-nummer: FR07538422619

Deze website wordt beheerd door Shopify, waarvan de hoofdzetel gelegen is op het adres 18, rue de la Butineuse, 13015 Marseille, en bereikbaar op het telefoonnummer +33(0)8201022.

De verantwoordelijke uitgever van deze website en de hoofdredacteur is Claudia Teixeira Ghiringhelli.

De toegang tot deze website staat open aan en is gratis voor elke internetgebruiker.

Het ondertekenen, samen met de uitgever van deze website, van een contract dat door deze algemene verkoopsvoorwaarden beheerd wordt, veronderstelt de aanvaarding, door de internetgebruiker, van deze algemene voorwaarden. De internetgebruiker erkent zelf dat hij van deze algemene voorwaarden kennis heeft genomen. Deze aanvaarding komt tot stand door het feit van het doorvoeren van een bestelling op de website.

Dit feit wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handtekening van de internetgebruiker. De internetgebruiker erkent de bewijswaarde van deze automatische inschrijvingssystemen van de uitgever van deze website en, tenzij hij tegengestelde bewijzen kan aanbrengen, verzaakt hij aan de mogelijkheid om deze aan te vechten in het geval van een geschil. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt van de kant van de internetgebruikers dat ze over de vereiste juridische bekwaamheid beschikken, of indien niet, dat ze de toestemming hebben van hun voogd of curator wanneer ze onbekwaam zijn, van hun wettelijke vertegenwoordiger wanneer ze minderjarig zijn, of ook wanneer ze over een mandaat beschikken om voor rekening van een rechtspersoon te handelen

Contractsvoorwaarden betreffende de bestellingen en omschrijving van het verkoopsproces

On de bestelling en de behandeling hiervan bevestigd en waarin hij alle informatie betreffende de bestelling, de bestelde producten , hun levering en de uitvoeringsvoorwaarden van hun herroepingsrecht herhaalt.

De aangeduide prijzen op onze website zijn in euro, alle taksen in begrepen voor de  intracommunautaire leveringen, taksen niet inbegrepen voor extracommunautaire levering, en exclusief de leveringskosten. Deze prijzen kunnen op elk moment door de uitgever aangepast worden. De aangeduide prijzen zijn geldig voor de dag van de bestelling en niet voor de toekomst.

De leveringskosten worden, in elk geval, toegewezen aan de klant, voordat er een regeling is. De verkochte producten en artikelen blijven de eigendom van de verkoper totdat er een volledige betaling van de prijs is, in overeenstemming met de huidige bepaling betreffende het voorbehoud van eigendom.

De beschikbaarheid van de producten wordt steeds vermeld op onze website, in de productfiche van elk artikel.

Informatie betreffende de betaling  

De internetgebruiker kan de bestelling op deze website doorgeven en kan dan de betaling regelen via Bancontact of PayPal.

De betaling via Bancontact gebeurt door middel van een betaling op een beveiligde pagina, voorzien door BNP PARIBAS.
In het kader van de betalingen via Bancontact, heeft de uitgever van deze site geen enkele toegang tot de gegevens betreffende de betaling van de gebruiker. De betaling wordt direct uitgevoerd tussen de bankinstellingen.

Het tijdsbestek van de levering, dat per artikel bepaald wordt, gaat pas in vanaf de datum dat de betaling effectief is ontvangen door de verkoper. Deze laatste kan hiervan het bewijs leveren met alle mogelijke middelen.

 

De levering of de terbeschikkingstelling  

De bestellingen worden geleverd door de Post, TNT, of een andere transporteur, door de verkoper gekozen. De producten worden geleverd op het adres dat op de bestellingsbon vermeld staat en enkel in de door de verkoper bediende zones.

De tijdspanne van de levering bedraagt gemiddeld 3 dagen vanaf het vertrek van het pakje. Bepaalde producten of een bepaalde hoeveelheid producten kunnen echter aanleiding geven tot een levering buiten deze drie werkdagen. Hiervan zal expliciet melding worden gemaakt aan de consument op  het ogenblik van de bevestiging van de bestelling. Zoals bij elke verzending bestaat de mogelijkheid dat deze een vertraging ondergaat of dat ze verloren gaat. In zulke gevallen contacteert de uitgever van de website de vervoerder om een onderzoek op te starten. Alle inspanningen zullen geleverd worden om het pakket terug te vinden. In het geval dat het pakket nog niet geleverd zal zijn na een periode van 15 dagen na het vertrek, zal er een identiek product opgestuurd worden of kan de koper de terugbetaling van zijn bestelling eisen.

Wij wijzen alle aansprakelijkheid af in het geval van een verlenging van de leveringstermijn door de fout van de transporteur in het geval van verlies van het product, noodweer of een staking.

Problemen bij de levering door toedoen van de transporteur 

gebrek betreffende de levering (defect, ontbrekend product ten opzichte van de leveringsbon, beschadigd pakket, gebroken producten…) moet verplicht vermeld worden op de leveringsbon onder de vorm van "handgeschreven reserves”, samen met de handtekening van de klant.

De consument moet dit gebrek eveneens bevestigen aan de transporteur, binnen de (2) twee werkdagen die volgen op de leveringsdatum, door middel van een aangetekend schrijven met de ontvangstbevestiging waarop de betreffende bezwaren vermeld staan.

De consument moet een kopie van dit aangetekend schrijven opsturen naar het ADRES VAN DE VERKOPER. Zonder deze vaststelling, kunnen wij in geen enkel geval verdergaan tot het verwisselen van een product.

In het geval dat het pakket wordt aangegeven als "geleverd" maar de klant aangeeft dat hij/zij het niet heeft ontvangen, moet de klant binnen 7 dagen na de genoemde levering contact opnemen met de verkoper om een terugbetalings-/omruilprocedure te starten. De verkoper zal de klant documenten verstrekken die binnen 15 dagen moeten worden ingevuld en teruggestuurd om een onderzoek in te stellen bij de vervoerder. Na deze periode heeft de klant geen recht meer op een terugbetaling/omruiling.


Fouten bij de levering    

De consument moet elk bezwaar en/of elke non-conformiteit van een product, betreffende hun aard of hun kwaliteit, ten opzichte van de aanwijzingen die op de bestelbon vermeld zijn, dezelfde dag of ten laatste de eerste werkdag na de levering tegen de VERKOPER formuleren.

Na afloop van deze termijn zal elk bezwaar verworpen worden.
De formulering van deze bezwaren bij de verkoper kan gedaan worden op het adres van de verkoper.

Elk bezwaar dat niet volgens de bovenstaande procedure en binnen de termijnen is uitgevoerd, kan niet in aanmerking genomen worden en bevrijdt de verkoper van elke aansprakelijkheid ten opzichte van de consument.

In het geval van een fout bij de levering of bij de omwisseling, moet elk product om te verwisselen of terug te betalen terug aan de verkoper bezorgd worden, in het geheel en in de originele verpakking in perfecte staat, op het adres van de verkoper. Om aanvaard te kunnen worden, moet elke retourverzending verwittigd worden en over de toestemming beschikken van de verkoper , die in geval van akkoord het pakket dan aan het goede adres zal verzenden.

De verzendingskosten zijn ten laste van de verkoper, behalve  in het geval dat het product niet overeenstemt met de originele verklaring van de consument bij zijn retourzending. 

Bepalingen betreffende de rechten van de consument

De klantendienst van deze website is bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9u tot 18u, op het nummer aan normaal tarief: + 33 (0) 1 41 38 26 62, per e-mail op het adres: contact@lesjardinsdelacomtesse.com of per post op het volgende adres: LJCInternational, Service client, 21 rue Gardenat Lapostol, 92150 Suresnes - France. In het laatste geval, verbindt de uitgever er zich toe om binnen de twee dagen te antwoorden.

In overeenstemming met de geldende wetgeving, beschikken de consumenten over een termijn van 14 dagen, beginnend bij de dag van ontvangst van het pakket, om de omwisseling of de terugbetaling van het product te vragen. Om dit recht uit te oefenen, moet de consument (op eigen kosten) het pakket in de originele verpakking terugsturen naar het adres van de hoofdzetel van het bedrijf: LJC International, Service Après-Vente, 21 rue Gardenat Lapostol, 92150 Suresnes - France, samen met een brief waarin u ofwel de terugbetaling, ofwel de omwisseling van het product vraagt. De terugbetaling zal zo snel mogelijk gebeuren en ten laatste in de 15 dagen die volgen op de datum van de herroeping.

Enkel de producten die teruggezonden worden in het geheel, in hun originele verpakking die compleet en intact is en in een staat waarin ze weer verkocht kunnen worden, kunnen teruggenomen worden. Elk product dat beschadigd is of waarvan de verpakking vernietigd is, zal niet terugbetaald, teruggenomen of omgewisseld worden. Het herroepingsrecht wordt uitgevoerd zonder sanctie, met uitzondering de kosten voor de retourverzendig. In het geval dat een onsument zijn herroepingsrecht uitvoert, heeft hij de keuze  tussen ofwel de terugbetaling van de door hem gestorte som, ofwel de omwisseling van het product. In het geval van een omwisseling, zullen de kosten voor de tweede verzending ten laste van de consument zijn.


In overeenstemming met de bepalingen in de artikels L121-20 en volgende van de Franse Consumentenwet (Code de la Consommation), kunt u in geen enkel geval een herroepingsrecht uitoefenen voor de volgende producten:

 

·       Goederen waarvan de prijs bepaald wordt aan de hand van koersschommelingen op de financiële markt

·       Goederen die vervaardigd zijn volgens de aanwijzingen van de consument of die ronduit gepersonaliseerd zijn, of die gezien hun aard niet opnieuw verzonden kunnen worden of die snel kunnen verslechteren of bederven

·       Audio- of video-opnames of computerprogramma’s wanneer ze door de consument ontzegeld zijn

·       Kranten, tijdschriften of magazines

 

Elke vertraging bij de levering kan de ontbinding van de verkoop met zich meebrengen op het initiatief van de consument, door een geschreven vraag van de consument. De consument zal de door hem betaalde sommen voor de bestelling teruggestort krijgen. Deze bepaling kan niet ingeroepen worden wanner de vertraging in de levering te wijten is aan een geval van overmacht, onafhankelijk van de wil van de uitgever. In dat geval, verbindt de klant  zich ertoe om geen geschil aan te spannen tegen de website en de verantwoordelijke uitgever, en ziet de klant eveneens af van de door dit artikel voorziene ontbinding van de verkoop. 

 

Garantie op de producten gekocht op deze website 

In het geval van een beschadiging van een product op deze website gekocht, beschikt de klant, in overeenstemming met de bepalingen uit het burgerlijk recht met betrekking tot de wettelijke garantie voor verborgen gebreken, over een termijn van twee jaar, te tellen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek, om de vervanging of de terugbetaling van het product te vragen, en volgens de bepalingen van artikel L211-5 van de Consumentenwet beschikt de consument over een termijn van twee jaar, te tellen vanaf de ontvangst van dit product, om een terugbetaling of inwisseling te vragen, in de veronderstelling dat het geleverde goed niet overeenstemt, in de betekenis die het voorgaande artikel hieraan toebedient. Om één van deze rechten uit te voeren, moet het pakket teruggezonden worden naar het adres van de hoofdzetel van het bedrijf: LJC International, Service Après-Vente, 21 rue Gardenat Lapostol, 92150 Suresnes - France, vergezeld van een brief waarin men expliciet ofwel de terugbetaling, ofwel de omwisseling van het product vraagt. De verzendingskosten worden, enkel in het laatste geval, terugbetaald aan de klant door middel van cheque of overschrijving, binnen een maximumtermijn van dertig dagen.


De producten op onze website verkregen, genieten bovenop van de garantie voor verborgen gebreken uit het burgerlijk wetboek en de wettelijke conformiteitsgarantie uit het artikel L211-5 van de Consumentenwet, die eventueel nog steeds toepasbaar zijn en die hierboven gedefiniëerd worden, ook nog van een contractuele garantie, aangeboden door de verkoper, waarvan de duur variëert naargelang het product en vermeld zal worden op de productfiche van elk artikel.


De consument is uitdrukkelijk geïnformeerd dat, tenzij tegenindicaties, de verkoper niet de producent is van de artikelen die te koop staan op de website en de verkoper zich vrijwaart van alle aansprakelijkheid betreffende gebrekkige producten.

In het geval van schade aan een persoon of aan een goed dankzij een gebrekkig product, kal enkel de producent aansprakelijk gesteld worden door de consument, volgens de informatie op de verpakking van het product.

De duur van de garantie is (1) één jaar. Alle producten die gewijzigd of hersteld zijn door de consument zelf of door een andere instantie dan deze gekozen door de verkoper worden uitgesloten van deze gartantie.

De garantie kan verlengd worden onder de voorwaarden op de website bepaald.

Gebruikersaccount   

Het aanmaken van een gebruikersaccount is een noodzakelijke voorwaarde voor elke bestelling door een internetgebruiker op deze website. Hiertoe zal een lid uitgenodigd worden om een bepaald aantal van persoonlijke gegevens aan te brengen. De leden verbinden zich ertoe om, op straffe van ontbinding van het contract op het inititief van de uitgever en van de verwijdering van de gebruikersaccount, om juiste informatie door te geven. Bepaalde informatie is absoluut noodzakelijk voor de totstandkoming van het contract en de verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor de creatie van de gebruikersaccount en voor de bevestiging van het contract. De weigering van een lid om deze gegevens door te geven, heeft als gevolg dat de gebruikersaccount niet aangemaakt kan worden en dat eventueel ook de bestelling niet kan bevestigd worden.

Deze gebruikersaccount maakt het voor de klant of het lid mogelijk om al zijn uitgevoerde bestellingen op de website te raadplegen, en staat hen mogelijks ook toe om het verloop van de levering van de door hen gekochte goederen te volgen.

Wanneer de gegevens van uw gebruikersaccount door een toevalligge gebeurtenis, een technische panne of een geval van overmacht verloren gaan, kan men niet de aansprakelijkheid van de uitgever inroepen. Deze gegevensbevatten helemaal geen bewijswaarde, ze zijn slechts informatief van aard. De uitgever verbindt zich er vervolgens toe om alle contractuele elementen, waarvan de geldende  wet of regelgeving de bewaring van vereist, op een beveiligde manier te bewaren.

De pagina’s met betrekking tot de gebruikersaccount zijn vrij af te drukken door de eigenaar van de desbetreffende account maar vormen op geen enkele manier een bewijs. Ze hebben slechts een informatiek karakter met als doel het efficiënte beheer van de bestellingen van de klant.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount wordt aan de gebruiker gevraagd om een paswoord te kiezen. Dit paswoord garandeert de vetrouwelijkheid van de gegevens in de rubriek "mijn account” en de gebruiker wordt dus verboden om dit paswoord door te geven of te communiceren aan een derde. Indien hij dit toch doet, kan de website niet verantwoordelijk gehouden worden voor een niet geautoriseerde toegang tot een gebruikersaccount.

De uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om de gebruikersaccount te verwijderen  van elk lid die gehandeld heeft tegen deze algemene voorwaarden ( zoals geïllustreerd aan de hand van dit niet-exhaustieve voorbeeld: wanneer een gebruiker bij zijn inschrijving en bij het aanmaken van zijn gebruikersaccount wetens en willens foutieve gegevens doorgeeft) en ook elke account die al minstens één jaar niet meer actief is. Deze verwijdering kan geen schade voor het uitgesloten lid betekenen, die dus ook geen enkele schadevergoeding voor dit feit kan vragen.

Deze verwijdering sluit geenszins de mogelijkheid van de uitgever om juridische stappen te nemen tegen dit lid, wanneer de feiten hiertoe aanleiding geven.
 

Newsletter van de uitgever

Door het hiervoor voorziene vakje aan te vinken of door uitdrukkelijk hiermee in te stemmen, aanvaarden de leden dat de uitgever hen, aan de frequentie en onder de vorm die hijzelf zal beslissen, hen een newsletter (nieuwsbrief) toestuurt die informatie met betrekking tot zijn activiteit bevat.

Wanneer de gebruiker het hiervoor voorziene vakje aanvinkt, gaat hij ermee akkoord om de commerciële aanbiedingen van de uitgever van deze website en overeenkomstige diensten te ontvangen.

De geabonneerde leden hebben de mogelijkheid om zich weer uit te schrijven van de newsletter door te klikken op de hiervoor voorziene link die in elk van de newsletters (nieuwsbrieven) aanwezig zal zijn.

Bepalingen betreffende de Franse wet op Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978      

De internetgebruikers beschikken over de vrije mogelijkheid om de op hun betrekking hebbende gegevens door te geven. De inschrijving daarentegen vereist de verzameling, door de uitgever, van een bepaald aantal persoonlijke gegevens betreffende de internetgebruiker. De internetgebruikers die niet wensen om de noodzakelijke gegevens, voor het gebruik van de diensten van deze website en eventueel voor het aanmaken van een gebruikersaccount, door te geven, zullen geen gebruik kunnen maken van de diensten die door de uitgever van deze website aangeboden worden en zullen dus ook geen bestelling kunnen plaatsen op deze website.

In het kader van een bestelling op deze website en doorheen de verchillende formulieren aanwezig op de website, is de informatie met betrekking tot de verzameling van betalingsgegevens, meer bepaald het kaartnummer, en het gebruik hiervan met commerciële doeleinden, ondergeschikt aan de toestemming van de desbetreffende persoon.

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor een goed beheer van de op deze website aangeboden diensten, alsook met het oog op de contractuele verplichtingen van de uitgever. Deze gegevens worden door de uitgever bewaard enkel in deze kwaliteit en de uitgever verbindt zich ertoe om deze gegevens niet binnen een ander kader te gebruiken, noch ze aan derden door te geven zonder het uitdrukkelijk akkoord van de gebruiker of in de door de wet voorziene gevallen.

De gegevens van alle gebruikers die zich op deze website ingechreven hebben, worden bewaard voor 60 maanden, een redelijke termijn, noodzakelijk voor een degelijk beheer van de website en voor een normaal gebruik van gegevens. Deze gegevens worden bewaard in beveiligde omstandigheden, volgens de mogelijkheden van de huidige techniek, met respect voor de desbetreffende bepalingen uit de Franse Wet op Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978.

In overeenstemming met deze laatste wet, beschikken ze over het recht op tegenspraak, opvraging en verbetering van de gegevens die ze doorgegeven hebben. Hiertoe volstaat het om deze vraag te stellen aan de uitgever van deze site op het volgende e-mailadres: contact@ljcinternational.com of via de post op het adres van de hoofdzetel zoals vermeld aan het hoofd van de algemene voorwaarden.
de verzamelde persoonlijke gegevens worden elektronisch verwerkt en zijn exclusief voorbehouden aan de uitgever van de website.
De verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is
 Claudia Teixeira Ghiringhelli waarvan de contactgegevens vermeld zijn aan het hoofd van de algemene voorwaarden.

Nummer van de aangever: 1557541v0

Bovendien behoudt de uitgever zich het recht voor om het publieke IP-adres (Internet Protocol) van alle internetgebruikers op te slagen. De verzameling van deze IP-adressen gebeurt anoniem, ze worden bijgehouden voor dezelfde duur als de persoonsgegevens en ze zijn enkel bestemd om een goed beheer van de aangeboden diensten op deze website mogelijk te maken. Het IP-adres is een serie van cijfers, gescheiden door punten, dat een unieke identificatie van een computer op het internet toelaat.

De uitgever moet alle persoonsgegevens betreffende een internet gebruiker doorgeven aan de politie (op verzoekschrift) of aan een andere persoon (op bevel van de rechter). Het IP-adres van een computer kan verbonden worden met de echte identiteit van een abonnee, die gekend is door de internetprovider.  

Bepalingen betreffende de verzameling van "cookies”  

Om voor alle internetgebruikers een optimale surfervaring te voorzien op onze website, alsook voor een betere werking van de verschillende pagina’s en applicaties, zal de uitgever een cookie op de computer van de gebruiker plaatsen. Een cookie laat toe om gegevens betreffende het surfgedrag (datum, pagina, tijd), alsook eventuele door de gebruiker ingevoerde gegevens (zoekopdrachten, login, e-mail, paswoord) op te slagen. Deze cookies hebben als doel om bewaard te worden op de computer van de internetgebruiker voor een duur van maximum 10 maanden, en die cookies kunnen gelezen en gebruikt worden door de uitgever  tijdens een bezoek van de internetgebruiker op deze website.

De gebruiker beschikt over de mogelijkheid om de cookies te blokkeren, de bewaringstermijn aan te passen of om ze te verwijderen via de interface van zijn browser (meestal: gereedschap of opties / privéleven of vertrouwelijkheid). In dat geval zal de navigatie op deze site niet langer optimaal zijn. Wanneer de systematische uitschakeling van de verzameling van cookies in de browser van de internetgebruiker hem verhindert om bepaalde diensten of functies, voorzien door de uitgever, te gebruiken, kan deze storing in geen enkel geval schade veroorzaken aan het lid, die ook geen enkele schadevergoeding kan eisen voor dit feit.

De internetgebruikers beschikken ook over de mogelijkheid om alle cookies te verwijderen die al aanwezig zijn op de computer, door zich naar het hiervoor voorzien menu van hun browser te begeven (meestal: gereedschap of opties / privéleven of vertrouwelijkheid). Deze actie heeft geen invloed op het surfen op deze site, maar laat alle voordelen van de cookie aan de gebruiker verloren gaan. In dat geval moet men alle gegevens opnieuw ingeven. 

Vrijwaring van aansprakelijkheid van de uitgever in het kader van de uitvoering van het contract  

In het geval dat men geen toegang krijgt tot de website, omwille van technische of andere problemen, kan de klant of de internetgebruiker hierdoor geen schade lijden en kan hij dus geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. 

In het geval van een pakket dat manifest en zichtbaar beschadigd is, komt het aan de klant toe om het pakket te weigeren opdat hij van de garantie van de transporteur kan genieten. De klant moet de verkoper hier onmiddellijk van verwittigen, zodat een nieuw pakket voorbereid en verzonden kan worden vanaf het ontvangen van de retourzending van het beschadigde pakket. In dit geval zijn de hierboven vermelde leveringstermijnen niet langer toepasbaar.

De onbeschikbaarheid, zelfs verlengd en zonder enige beperking in de duur, van één of meerdere producten, kan niet het voorwerp uitmaken van geleden schade door de internetgebruiker en kan dus in geen enkel geval aanleiding geven tot de toekenning van een schadevergoeding en de interesten door de website of de uitgever.

Om aan zijn verplichting tot informatieverstreking te voldoen, garandeert de uitgever dat de visuele voorstellingen van de producten,zoals geplubliceerd op deze website, waarheidsgetrouw zijn. Echter, dankzij de huidige staat van de techniek, kan het uitzicht van de voorstellingen, vooral wat betreft de kleuren en vormen, gevoelig verschillen tussen de ene computer en de andere, of verschillen van de realiteit volgens de kwaliteit van de grafische accessoires en de resolutie van het beeldscherm. Deze variaties en verschillen kunnen in geen enkel geval aan de uitgever verweten worden, en zullen in geen geval zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengen.

De op de website aanwezige hyperlinks kunnen u naar andere internetsites doorverwijzen en de aansprakelijkheid van de uitgever zal niet in het gedrang komen wanneer de inhoud van die andere websites ingaat tegen de geldende wetgeving. Eveneens zal de aansprakelijkheid van de uitgever van deze website niet in het gedrang komen wanneer het bezoek van die andere websites aan de internetgebruiker schade zal veroorzaken. 

De intellectuele eigendomsrechten betreffende de op deze website gepubliceerde elementen   

Alle elementen van deze website behoren toe aan de uitgever en zijn onder deze titel beschermd door de wetgeving betreffende de intellectuele eigendom.
De internetgebruikers erkennen dus dat, in afwezigheid van toestemming, elke gehele of gedeeltelijke kopie en elke verspreiding of gebruik van één of meerdere elementen, zelfs wanneer ze gewijzigd worden, aanleiding kan geven tot een gerechtelijke vervolging tegen hen, door de uitgever of zijn rechthebbenden.
Deze bescherming dekt vooral de teksten en de grafische elementen van de website, maar ook haar structuur,haar naam en haar grafische kaart.

Diverse bepalingen    

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht.
Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment door de uitgever van de website of zijn mandaathouder gewijzigd worden. De algemene voorwaarden die op de gebruiker toepasselijk zijn, zijn deze die gelden op de dag van zijn bestelling of van zijn verbinding met deze website. De uitgever verbindt zich er natuurlijk toe om alle oude algemene voorwaarden te bewaren en deze te bezorgen aan de gebruiker die hierom vraagt.
Met uitsluiting van de bepalingen van openbare orde, zullen alle geschillen die in het kader van deze algemene voorwaarden ontstaan, vooraleer elke juridische actie, ter beoordeling voorgelegd worden aan de uitgever van de website met het oog op een minnelijke regeling. Er wordt expliciet vermeld dat de vragen tot minnelijke schikking de geopende termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet schorsen.

Beleid betreffende privacy en persoonlijke gegevens     

1. Identiteit van onze verantwoordelijke voor de verwerking

De informatie die over u wordt verzameld, wordt verwerkt door OXATIS, onze afgevaardigde voor gegevensbescherming.

 

2. Verzamelde persoonlijke gegevens

Tijdens het winkelen op onze website zult u waarschijnlijk uw persoonlijke gegevens achterlaten (tijdens het aanmaken van het account, een verzoek om contact ...). Weet dat we alleen vragen om persoonlijke gegevens die we echt gebruiken om onze berichten aan u te personaliseren.

De persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld op onze site www.lesjardinsdelacomtesse.com zijn de volgende:

Account aanmaken: tijdens het aanmaken van uw account worden geregistreerd: uw achternaam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en uw verbindingsgegevens.

Informatie van derden: sommige van uw gegevens (met name uw achternaam, voornaam en telefoonnummer en/of postadres) zijn mogelijk met uw voorafgaande toestemming door onze partners naar ons verzonden.

Contact: Bij het invullen van het contactformulier worden uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en uw bericht verzameld.

Analysehulpmiddelen: onze website maakt gebruik van analysehulpmiddelen, zoals Google Analytics. Om te werken gebruikt Google Analytics "cookies" om het gebruik van de site door gebruikers te analyseren (bv.:  de meest bezochte pagina's ...). Wij verzamelen via deze cookies uw browsegegevens op de site, evenals uw IP-adres. De bewaartermijn van gegevens is 26 maanden.

We gebruiken Google Analytics om onze website regelmatig te analyseren en te verbeteren, zodat deze zo goed mogelijk aan uw verwachtingen voldoet.

Als u wilt, kunt u natuurlijk het gebruik van cookies weigeren via uw browser.

Informatie over onze Google-partner met betrekking tot hun privacybeleid: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en

Al deze gegevens worden verzameld met het oog op het beheer van de online aankoop van de consument, het verbeteren van onze service, de producten en de inhoud die we u bieden. Als e-commercesite is onze wettelijke basis de uitvoering van het verkoopcontract.

 

3. Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat wordt gepost wanneer u online een site, applicatie of advertentie bezoekt en het wordt opgeslagen in een specifieke ruimte op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden beheerd door uw internetbrowser en alleen de afzender van een cookie kan beslissen om de informatie erin te lezen of te wijzigen.

U kunt uw browser ook instellen om een code te verzenden die de  websites aangeeft dat u niet wilt worden gevolgd (optie "Niet volgen ").

Google Chrome 

- https://support.google.com/chrome/answer/114836

Apple Safari 

- http://support.apple.com/kb/PH11952

Mozilla Firefox 

- https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister

Microsoft Internet Explorer 

- http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection#ie = ie-11

Microsoft Edge 

- https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Als u besluit om uw cookies te wissen, moet u er rekening mee houden dat eventuele voorkeuren die u hebt ingesteld verloren gaan. Als u bovendien alle cookies blokkeert, zullen veel websites (inclusief de onze) niet langer correct functioneren.

De cookies die wij gebruiken:

 

- Functionele cookies: Functionele cookies stellen ons in staat om uw keuzes te onthouden (zoals uw gebruikersnaam, uw taal) en om verbeterde functies aan te bieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen in het lettertype of de tekengrootte te onthouden, evenals andere aanpasbare delen van de webpagina's. Door cookies wordt ook onthouden wat u in uw winkelwagen heeft gedaan.

- Cookies van Google Analytics: Door deze cookie kunnen wij de wijze waarop de gebruikers onze website gebruiken gedurende 26 maanden analyseren via het platform Google Analytics.

- Cookies van sociale netwerken: De site lesjardinsdelacomtesse.com gebruikt plug-ins van sociale netwerken, te weten Facebook en Twitter, waardoor het sociale netwerk interactief wordt.  Als u op een knop van een sociaal netwerk op de site klikt, kunnen cookies worden geplaatst of gelezen door dit sociale netwerk. Lees hun cookiebeleid: 

 

4. Persoonlijke rechten van de gebruiker

In overeenstemming met de gewijzigde wet "Informatica en vrijheden" van 6 januari 1978 en de Europese Verordening nr. 016/679 van 27 april 2016 (van toepassing vanaf 25 mei 2018), hebt u de volgende rechten voor al uw gegevens:

- Het recht om uw gegevens te updaten, (u kunt uw gegevens updaten in de ruimte "mijn account"

 

- Het recht om uw gegevens te verwijderen (toegang tot het verwijderformulier)

 

- Het recht op toegang tot uw gegevens,

 

- Het recht om de overdraagbaarheid van uw gegevens aan te vragen (toegang tot het formulier voor overdracht van uw gegevens)

 

- Het recht om uw instemming voor het gebruik van contactgegevens voor het verzenden van aanbiedingen en promoties via e-mail, sms-berichten of telefoontjes in te trekken.

 

U heeft de mogelijkheid al uw persoonlijke gegevens te bekijken en te wijzigen in "Mijn account", "Mijn persoonlijke gegevens", onder voorbehoud van hun nauwkeurigheid.

U kunt, onder voorbehoud van de aanlevering van een geldig legitimatiebewijs, uw rechten op toegang, overdraagbaarheid en verwijdering uitoefenen door contact op te nemen met de LES JARDINS DE LA COMTESSE:

Op het volgende e-mailadres: contact@ljcinternational.com

 

5. Bewaartermijn van gegevens

Persoonlijke gegevens worden minstens zo lang bewaard als de wet vereist.